Dzisiaj jest sobota, 27 listopada 2021 r., 331 dzień roku
0
0
0
STREFA OBYWATELA | WIADOMOŚCI | SPORT | OGŁOSZENIA | BAZA FIRM | FORUM | WIDEO | GALERIA | Z SIECI | KUCHNIA D24
Mrówka 3
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza do złożenia oferty
Dodał: admin, 17-05-2021 11:11, odsłon: 410

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” zaprasza do złożenia oferty na Zadanie pn. „ Budowa 7 drewnianych altan z wyposażeniem i posadzką z kostki brukowej wraz z obrzeżami do promocji-ekspozycji produktu lokalnego”.

 

Projekt pt. „Produkt lokalny- Lokalną marką. Współpraca na rzecz rozwoju i promocji produktu lokalnego” realizowany jest w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” współfinansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2021/LokMar

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach

ul. Żytnia 8

08-500 Ryki

REGON: 060436179, NIP: 5060081364

TEL. 81 8652095, 081 8657484, FAX: 81 8652095

e- mail: lgdryki@gmail.com

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

 2.Miejsce publikacji ogłoszenia o zapytaniu: strona internetowa Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” - www.lokalnagrupadzialania.pl

 

UWAGA!

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres prac obejmuje:

Budowę 7 drewnianych altan z posadzką z kostki brukowej wraz z obrzeżami oraz wyposażeniem (po 2 ławki drewniane z oparciem, 2 drewniane ławki bez oparcia, 2 stoły drewniane, tablica informacyjna) zgodnie z lokalizacją zaprojektowaną przez Zamawiającego, wskazaną na mapie, stanowiącej załącznik do wniosku na nieruchomościach położonych w:

 1. Ułężu, 08-504 Ułęż, działka Nr 786/2
 2. Nowodworze, 08-503 Nowodwór, działka 449/6
 3. Dęblinie przy ul. Krasickiego 146, 08-530 Dęblin, działka Nr 768/1
 4. Kawęczynie, 08-550 Kłoczew, działka Nr 574/2
 5. Brzeźcach, 08-540 Stężyca, działka Nr 976
 6. Rykach przy ul. Piaskowej 40, 08-500 Ryki, działka Nr 3995/2
 7. Rososzy, 08-500 Ryki działka Nr 55/13.

Zakres prac należy wykonać zgodnie z danymi technicznymi i technologicznymi robót budowlanych:

 

Wykonanie altany

- Altana drewniana o wymiarach zadaszenia od 440 cm x 668 cm wysoko6i altany 370 cm o konstrukcji wg dokumentacji projektowej.

- Konstrukcja altany - drewniana, konstrukcja oparta na dziewięciu okrągłych stupach Ø 20 cm mocowanych do belki nośnej.

- Altana przymocowana do konstrukcji stalowej, w fundamencie 50x50 cm głębokości min 100 cm w ziemi i mocowana na profilu - profil zamknięty o przekroju 50x100x3mm. - Poprzeczne belki Ø 16, deski kryjące min 40 mm, podwójnie kryte.

- Elementy drewniane łączone śrubami ocynkowanymi M 10 i M 12. Elementy metalowe należy malować farbą antykorozyjną na podkładzie po odpowiednim wytrawieniu płaszczyzn.

- Wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować ciśnieniowo impregnatem grzybobójczym w kolorze ciemny brąz. Łączenia elementów drewnianych należy wykonać w sposób prawidłowy, mocny i bezpieczny. Wszelkie śruby i wkręty należy tak lokalizować aby nie stwarzały niebezpieczeństwa użytkowania.

 

Wykonanie ław i stołów

- 2 ławki z oparciem- drewniane, wysokość ławek z oparciem 80 cm, wysokość do siedziska 40 cm, szerokość siedziska 40 cm, szerokość oparcia 30 cm grubości 4 cm, długość ławki 180 cm, grubość bali siedziska 10 cm, kąt nachylenia liczony od podłoża do siedziska 780

- 2 ławki bez oparcia - drewniane, wys. 40 cm, szer.40 cm dl. 180 cm, grubość bali siedziska 10 cm

- 2 stoły - drewniane, blat z dwóch desek grubości 10 cm szerokości po 35 cm miedzy nimi 2 cm przerwy wys. 80 cm, grubość podpór: półpniak Ø25 cm, długość blatu 180 cm

- Elementy drewniane łączone śrubami ocynkowanymi M10 i M12.

- Elementy metalowe należy malować farbą antykorozyjną na podkładzie po odpowiednim wytrawieniu płaszczyzn.

- Wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować ciśnieniowo impregnatem grzybobójczym w kolorze ciemny brąz. Łączenia elementów drewnianych należy wykonać w sposób prawidłowy, mocny i bezpieczny. Wszelkie Śruby i wkręty należy tak lokalizować aby nie stwarzały niebezpieczeństwa użytkowania. Ławki oraz stoły przymocowane do konstrukcji stalowej, wbetonowane min 100cm w ziemi i mocowane na profilu, profil zamknięty o przekroju 40x60x3 mm.

 

Wykonanie tablic informacyjnych

- Fundamenty - o wymiarach 50cmx 50 cm, , śruba mocująca M12 x 20cm, szerokość dachu 270 cm, szerokość tablicy 260 cm, wysokość tablicy 100 cm, konstrukcja drewniana, wkręty mocujące 18 cm. Tablica przymocowana do konstrukcji stalowej, wbetonowanej min 100 cm w ziemi i mocowana na profilu, profil zamknięty o przekroju 40cmx80cm x 3mm.

- Konstrukcja nośna - slupy okrągłe drewniane (rozstaw 216 cm), z daszkiem.

- Tablica - wydruk solwentowy na foli wylewnej zabezpieczony lakierem przeciw promieniowaniu UV naklejony na blachę z zabezpieczeniem antykorozyjnym o wym. 1000 x 2000 x 1mm

- Elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo preparatami grzybo i pleśniobójczymi.

- Łączenia elementów drewnianych należy wykonać w sposób prawidłowy, mocny i bezpieczny

- Wszelkie śruby i wkręty należy tak lokalizować, aby nie stwarzały niebezpieczeństwa użytkowania. Treść tablicy będzie ustalona z Zamawiającym.

 

Posadzka

- Posadzka - kostka brukowa o grubości min. 5cm z obrzeżami, na podbudowie betonowej (cementowo – piaskowej).

 1. INFORMACJE

1.Termin składania ofert do – 28.05.2021, do godz. 12.00.

2.Termin do upływu którego Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty i dokonać zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego – 30 wrzesień 2021 r.

3.Okres gwarancji – minimum 24 miesiące.

4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

6. Zapłata wynagrodzenia dla Wykonawcy zadania nastąpi po protokolarnym i bezusterkowym odbiorze przedmiotu zamówienia w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę przelewową w terminie 14 dni od dostarczenia faktury.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1. nie podlegają wykluczeniu,
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
   1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
   1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
   1. Wiedzy i doświadczenia
 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
Wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 5 lat – w okresie prowadzenia działalności, wykonaniem minimum jednego przedmiotu zamówienia o charakterze i zakresie podobnym do wskazanego w zapytaniu ofertowym na kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł, z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz dowodami potwierdzającymi, że przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony (protokoły odbioru).

 

 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt.1 dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte we wskazanych w rozdz. 8 oświadczeniach i dokumentach. Z treści oświadczeń, dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1.Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu z największą liczbą punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą liczbą punktów. Punkty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.Punkty nalicza się według następujących kryteriów i proporcji:

2.1. Cena brutto – 90 %

Cena brutto oferty (w PLN):

C = (Cn/Cb) x 80 pkt.

C – liczba pkt. przyznana ofercie w kryterium cena brutto

Cn – cena najniższa

Cb – cena badanej oferty

2.2 Okres gwarancji – 10 %

a) 36 miesięcy – 5 pkt.

b) 48 miesięcy – 10 pkt.

c) 60 miesięcy – 20 pkt. 

3.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 1. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

– w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228, z późn. zm.)

– który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1.Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

b) odpis lub wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

2. Dokumenty składane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz robót budowlanych o podobnym do charakterze i zakresie do wymienionego w zapytaniu ofertowym wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 5 lat – w okresie prowadzonej działalności, wykazanie, że wykonawca wykonał minimum jeden przedmiot zamówienia o charakterze i zakresie podobnym do wskazanego w zapytaniu ofertowym na kwotę nie mniejszą niż 30 000 zł, z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dowodami potwierdzającymi, że przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony (protokoły odbioru) - wg wzoru – załącznik nr 3 do ZO.

3. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń lub dokumentów lub do udzielania wyjaśnień, a także do złożenia pełnomocnictwa.

 1. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać:

– pisemnie na adres Zamawiającego tj. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, ul. Żytnia 8, 08-500 Ryki, pocztą elektroniczną na adres lgdryki@gmail.com w postaci skanu podpisanych pism;

– na wskazany adres poczty elektronicznej. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca.

2.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą formy elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający ma prawo odmówić odpowiedzi na pytania przesłane do Zamawiającego na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.

4. Pytania dotyczące wyjaśnień treści Zapytania ofertowego powinny zostać przekazane Zamawiającemu na wskazany adres mailowy. Treść pytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, na której zostało opublikowane zapytanie.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści zapytania Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. W zmienionym zapytaniu ofertowym zostanie wskazany nowy termin składania ofert.

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania ofertowego, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami, jest: Weronika Piszczek– pracownik Biura LGD tel. (081) 865 20 95;

e-mail: lgdryki@gmail.com

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

2. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

4. Treść złożonych ofert musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była ze sobą połączona w trwały sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

7. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

8. Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne.

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty oraz wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert:

– w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeżeli złożenie tego oświadczenia pociąga za sobą konieczność wymiany lub przedłożenia nowych dokumentów Wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie oraz ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętym opakowaniu, zgodnie z opisem zawartym w pkt 8, z dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oferty wycofane nie będą otwierane.

10. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

11. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania ofertowego, zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w Zapytaniu ofertowym należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale IX Zapytania Ofertowego.

 1. KOMPLETNOŚĆ OFERTY

1. Dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej.

2. kosztorys ofertowy.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.Składanie ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

StowarzyszenieLokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

08-500 Ryki, ul. Żytnia

w terminie do dnia

28 maja 2021 r. do godziny 12:00

za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, kuriera. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pomocą faxu lub e-mailem.

 1. Otwarcie ofert:

 1. otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 31 maja 2021 r. o godz. 11.00.
 2. Otwarcie ofert jest jawne.
 3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacjedotyczące:
 • kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 • firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 • ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Ceną oferty jest cena brutto przedmiotu zamówienia, podana w „Formularzu Ofertowym” – załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.

2. Cenę oferty należy obliczyć powiększając cenę netto całego przedmiotu zamówienia o podatek od towarów i usług według właściwej stawki tego podatku.

3. Cena podana w ofercie musi być ceną kompletną i jednoznaczną, i stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w rozdziale III Zapytania Ofertowego.

4. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty brutto wszelkich kosztów, jakie poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe.

 

XV. ODRZUCENIE OFERTY

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1.Jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2. została złożona przez Wykonawcę: a) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym lub b) powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające na:

– uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

– posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

3. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 ww. ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru Wykonawcy przez Zamawiającego.

4. Została złożona po terminie składania ofert określonym w Zapytaniu ofertowym.

5. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.

 

XVI. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1.Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.

2. Zmiana umowy w zakresie wydłużenia terminu realizacji zadania jest możliwa na skutek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń uniemożliwiających realizację zadania. Fakt pojawienia się okoliczności uniemożliwiających realizację zadania musi być zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu.

3. W przypadku jakichkolwiek zmian między kosztorysem ofertowym a wykonaniem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kosztorysu różnicowego i powykonawczego.

 

XVII. WZORY ZAŁĄCZNIKÓW

 • Załącznik nr 1 - Dane techniczne i technologiczne robót budowlanych
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
 • Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług
 • Załącznik nr 4 – Formularz oferty
 • Załącznik nr 5– Dokumentacja zdjęciowa
 • Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

XVIII. INFORMACJA DODATKOWA

Jeśli w niniejszej dokumentacji element przedmiotu zamówienia został wskazany poprzez znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces lub opisano element przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, ewentualne wskazania na takie elementy przedmiotu zamówienia należy odczytać z wyrazami „lub równoważny”.

 

Skontaktuj się z autorem tekstu: admin
Facebook
Google
Wykop
Zgłoś
Wyślij
Drukuj
Komentowanie dozwolone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników portalu.
AKTUALNOŚCI
WSZYSTKIE +
W ramach programu Ekologiczna Szkoła organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, w poszczeg&oacu...
Zapraszamy wystawców: rękodzielników, lokalnych producentów, osoby indywidualne i in...
W sobotę 4 grudnia o godzinie 15:00 Klub 1. Batalionu Drogowo - Mostowego zaprasza na zabawę mikołajkową ...
W sobotę, 20 listopada br. 2 Lubelska Brygada OT przyjęła do służby 70 nowych ochotników.  ...

KRONIKA
WSZYSTKIE +
KONTO UŻYTKOWNIKA
WIĘCEJ +

Login:

Hasło:OSTATNIE KOMENTARZE
WSZYSTKIE +
Fit&Fun
WSZYSTKIE
MIASTO DĘBLIN
WSZYSTKIE +
Gmina Kozienice
Zobacz więcej
DROBNE WYRÓŻNIONE
WSZYSTKIE +
WYDARZENIA-IMPREZY
OGŁOSZENIA DROBNE
WSZYSTKIE +
Producent materacy Materace z Gór
Jesteśmy znanym producentem materacy do spania. Nasze materaceprodukowane są z wysokiej jakości surowców pochodzących z Polski i...
Szczegóły ogłoszenia

Nowe rozwiązanie online w nauce niemieckiego dla dorosłych
Jeśli nie masz zbyt dużo czasu wolnego, jesteś dorosła i MUSISZ mówićpo niemiecku, to czytaj dalej.Uczyłaś się lub uczysz niemie...
Szczegóły ogłoszenia

Grafik praca zdalna dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
Nasz team stale rośnie w siłę i tym razem poszukujemy ambitnej osoby, która zaskoczy nas swoją kreatywnością graficzną. Jeśli po...
Szczegóły ogłoszenia

Znajdź Pracę z Werbeo.pl
Znajdź Pracę z Werbeo.pl Szukasz stabilnego zatrudnienia? Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności i szukasz pracy?...
Szczegóły ogłoszenia

Potrzebujesz motywacji? Skuteczny angielski dla dorosłych
Witaj,mam na imię Joanna i chcę nauczyć Cię sprawnegoi praktycznego posługiwania się językiem angielskim.Od dłuższego czasu uczę...
Szczegóły ogłoszenia
NA GÓRĘ STRONY +
Podobne serwisy:
Kategorie:
Informacje:
Reklama:
Gazeta Dęblin24.eu to niezależne medium elektroniczne w Dęblinie - jako jedyni całodobowo informujemy o wydarzeniach w mieście i regionie. Dzięki rzetelności i szybkości w przekazywaniu informacji oraz przynależności do grupy medialnej każdego dnia odwiedza nas wiele tysięcy czytelników.

Kontakt z działem reklamy:
reklama@deblin24.eu lub 795-495-037
facebook