Dzisiaj jest piątek, 26 lutego 2021 r., 57 dzień roku
0
0
0
STREFA OBYWATELA | WIADOMOŚCI | SPORT | OGŁOSZENIA | BAZA FIRM | FORUM | WIDEO | GALERIA | Z SIECI | KUCHNIA D24
Mrówka Dęblin1
Wideokonferencja dotycząca Tarczy Antykryzysowej 6.0
Dodał: admin, 18-12-2020 10:51, odsłon: 190
Fot. Free-Photos/pixabay/mohamed_hassan
Fot. Free-Photos/pixabay/mohamed_hassan

Wychodząc naprzeciw potrzebom dęblińskich przedsiębiorców Miasto Dęblin we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie organizuje wideokonferencję dotyczącą Tarczy Antykryzysowej 6.0, która odbędzie się 22 grudnia br. o godzinie 10:00.

 

Konferencje poprowadzi Marek Neckier wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

 

Aby wziąć udział w wideo konferencji wystarczy:

 

1. Kliknąć w poniższy link w dniu i godzinie videokonferencji:

Link:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGIzNjA0ZDktNDVlZi00YzRkLTg0MzUtNDMwZWU5NTUyNTVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ac1965c2-80aa-474b-a3a4-4d94d9919645%22%2c%22Oid%22%3a%222ecca37d-7ab3-4874-a1b7-991d3fb90b67%22%7d

 

Wskazówki: Proszę pamiętać, że jest to wideokonferencja więc potrzebne są: 

 

1. Opcja przy komputerze stacjonarnym: kamera, mikrofon i głośniki, zaś samego połączenia mogą dokonać państwo przez przeglądarkę google lub pobrać aplikację systemu Windows (po kliknięciu w link będzie to jedna z opcji).

2. Opcja przy laptopie powinniśmy mieć wbudowaną kamerę, mikrofon i głośniki, zaś samo połączenie mogą dokonać państwo tak jak przy komputerze stacjonarnym.

3. Opcja przy smartfonie trzeba pobrać wcześniej aplikację Teams i dopiero kliknąć w link.  

 

Artykuł pomocniczy:

 

Kto i kiedy może liczyć na pomoc ?

Prezydent podpisał już tzw. tarczą branżową 6.0. i we wtorek 15 grudnia została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Za jej sprawą prowadzący działalność gospodarczą o określonym kodzie PKD mogą liczyć na pomoc w postaci: dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, zwolnienia ze składek ZUS, świadczenia postojowego i mikropożyczki.

 

Ustawa przewiduje wsparcie dla branż szczególnie dotkniętych obostrzeniami w związku z pandemią COVID-19, m.in. gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej i edukacyjnej. Aby skorzystać z nowej tarczy, konieczne jest prowadzenie działalności w jednej ze wskazanych kodami PKD branż. Najpierw w trakcie prac w Sejmie, potem w Senacie, zwiększoną liczbę kodów PKD z 25 do ponad 40. Dodano m.in. firmy kateringowe, przewozowe, sklepy obuwnicze, pralnie (wykaz wszystkich kodów PKD zależnie od formy wsparcia poniżej). Pominęliśmy w nich kod 93.29.Z, którego nie ma w klasyfikacji i w wyszukiwarce na stronie biznes.gov.pl, ale pominięci zostaną właściciele pensjonatów i apartamentów. Ostateczna ustawa zawiera jeszcze jedną nową formę wsparcia - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w wysokości 2 tys. zł miesięcznie przysługujące przez trzy miesiące, co w sumie daje 6 tys. zł. Ważne są też daty wejścia w życie przepisów. Te o zwolnieniu ze składek ZUS zaczną obowiązywać następnego dnia po publikacji, o dofinansowaniu do wynagrodzeń i mikropożyczce po trzech dniach, a o świadczeniu postojowym dopiero po 14. Firmy, które liczyły na objęcie zwolnieniem ze składek ZUS za okres od lipca do września, niestety się przeliczyły. Ustawa bowiem została zbyt późno uchwalona, a dla nich ustawowy termin na złożenie wniosku minął 30 listopada. Choć ustawodawca zrobił wyjątek dla hoteli i organizatorów turystyki, którzy dostali czas na złożenie wniosków do 15 stycznia. Tyle, że za sprawą noweli można w drodze rozporządzenia i wydłużyć terminy na pomoc, i listę branż. I to jest dobra wiadomość, bo zwykle przyjęcie rozporządzenia trwa szybciej niż uchwalenie ustawy.

 

Zwolnienie ze składek ZUS też pod warunkiem spadku obrotów.

Ustawa zgodnie z dodanym ust. 10 do art. 31 zo przewiduje zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Z wyliczeń rządu wynika, że na zwolnieniach ZUS zyskają najbardziej restauracje - zwolnienie ich ze składek to koszt ok. 197 mln zł, ale także sklepy sprzedające odzież - zwolnienie ich ze składek to koszt ok. 85 mln zł. Warunkiem zwolnienia jest

 

Prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r.

Posiadanie odpowiedniego numeru kodu PKD jako dominującego na dzień 30 września 2020 r.

Zgłoszenie do 30 czerwca 2020 r. podmiotu jako płatnika składek.

Wykazanie, że przychód w listopadzie jest o co najmniej 40 proc. niższy, niż w listopadzie 2019 r.

Przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych za listopad 2020 r. – do 31 grudnia 2020 r.

Złożenie do ZUS wniosku do 31 stycznia 2021 r.

Płatnicy składek, którzy skorzystają ze zwolnienia, będą zobowiązani do złożenia deklaracji rozliczeniowej lub imiennego raportu miesięcznego za listopad do dnia 31 grudnia 2020 r., chyba że są zwolnieni z obowiązku jej składania. Jako, że termin opłacania składek tylko za siebie minął 10 grudnia, a 15 grudnia minie termin dla pozostałych płatników, część firm mogła je już uregulować. Te składki mogą podlegać zwrotowi lub będą zaliczane na poczet przyszłych zobowiązań.

 

Jakie kody PKD kwalifikują do zwolnienia ze składek ZUS, jaka jest liczba płatników, koszt zwolnienia

47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży) - 21 456 / 85 mln zł

47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych) - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach) - 5 600 / 6,59 mln zł

47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach) - 12 348 / 10,05 mln zł

47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach) - 7 542 / 7,08 mln zł

49.32.Z (działalność taksówek osobowych) - brak danych, kod PKD dodany w Sejmie

49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany), brak danych, kod PKD dodany w Sejmie

56.10.A (restauracje) - 39 010 / 197,20 mln zł

56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne) - 2 488 / 4,40 mln zł

56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering) - brak danych, kod PKD dodany w Sejmie

56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna) - 2 418 / 13,99 mln zł

56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów) - 4 257 / 8,34 mln z

59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.) - 7 232 / 11,66 mln zł

59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi) - brak danych, kod PKD dodany w Sejmie

59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych) - brak danych, kod PKD dodany w Sejmie

59.14.Z (projekcję filmów lub nagrań wideo) - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

59.14 (projekcję filmów lub nagrań wideo) - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych) - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

74.20.Z (działalność fotograficzna) - 11 793 / 12,53 mln zł

77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego) - 1 582 / 1,94 mln zł

79.90.C (usługi rezerwacji hoteli, środków transportu) - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów) - 2 734 / 11 mln zł

85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa, to m.in. indywidualni nauczyciele, trenerzy) - 10 063 / 12,31 mln zł

85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod PKD dodany w Sejmie

86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie

86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna) - 16 210 / 29,45 mln zł

86.90.D (działalność paramedyczna) - 3 071 / 4,25 mln zł

90.01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych) - 5 499 / 32,79 mln zł

90.02.Z (wspomaganie przedstawień) - 1 807 / 3,32 mln zł

90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy) - brak danych, kod PKD dodany w Sejmie

91.02.Z (muzea) - brak danych, kod PKD dodany w Sejmie

93.11.Z (działalność obiektów sportowych) - 1 479 / 32,26 mln zł

93.13.Z (działalność obiektów poprawy kondycji fizycznej, chodzi m.in.: o centra fitness) - 2 577 / 6,17 mln zł

93.19.Z (pozostała działalność sportowa) - 3 841 / 17,43 mln zł

93.21.Z (działalność wesołych miasteczek) - 1 080 / 3,45 mln zł

93.29.A (działalność pokojów zagadek) - 82 / 0,10 mln zł

93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana) - 504 / 0,66 mln zł

93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa) - 4 160 / 9,70 mln zł

96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich) - brak danych, kod PKD dodany w Sejmie

96.04.Z (działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej) - 4 579 / 6,75 mln zł

 

Na żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Główny Urząd Statystyczny jest obowiązany przekazać informację, czy wskazany płatnik składek na wskazany dzień prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności, kodem, o którym mowa odpowiednio

 

Wykluczeni ze zwolnienia ze składek

Niestety mamy złą wiadomość dla agentów turystycznych, pilotów wycieczek, przewodników turystycznych, organizatorów targów, przewoźników, prowadzących działalność artystyczną, literacką, czy pozaszkolną. One miały zostać objęte zwolnieniem ze składek ZUS od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r., jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r. i przychód uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie był niższy co najmniej o 75 proc. stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r. W tym wypadku wniosek należało jednak złożyć do 30 listopada - termin więc minął, a ustawa wciąż nie obowiązuje. By mogli skorzystać, potrzebna jest nowelizacja ustawy lub wydanie rozporządzenia przez ministra rozwoju wydłużającego termin. Co ciekawe tego problemu nie mają objęci kodami PKD: 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki). Oni na mocy dodanego art. 31 zp mają czas na złożenie wniosku do 15 stycznia 2021 roku. Pobierz listę kodów PKD wykluczonych z możliwości zwolnienia ze składek ZUS za okres lipiec 2020-wrzesień 2020 >>

 

Świadczenie postojowe - warunek 40 proc. spadek obrotów

Ustawa zakłada wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł dla prowadzących działalność na dzień 30 września 2020 r. pod warunkiem posiadanie odpowiedniego numeru kodu PKD jako dominującego. Warunkiem do otrzymania takiego świadczenia jest uzyskanie w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40 proc. przychodu w stosunku do przychodu uzyskanego w październiku albo listopadzie w 2019 r. Z tym, że Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia, przyznać ponowną wypłatę jednorazowego dodatkowego świadczenia. Z szacunków rządu wynika, że z postojowego również skorzystają w znacznej mierze sprzedający na straganach i targowiskach. Tyle, że liczone były dla krótszej listy kodów, tylko dla 20 pozycji.

 

Jakie kody PKD kwalifikują do świadczenia postojowego, jaka jest liczba płatników, koszt jednorazowego świadczenia

 

47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży) - 20 022 / 41,65 mln zł

47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych) - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach) - 5 550 / 11,54 mln zł

47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska) - 12 231 / 25,44 mln zł

47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach) - 7 421 / 15,44 mln zł

49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany) - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

56.10.A (restauracje) - 32 046 / 66,66 mln zł 

56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne) - 2 385/ 4,96 mln zł

56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering) - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna) - 2 210 / 4,60 mln zł

56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów) - 3 851 / 8,01 mln zł

59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.) - 6 719 / 13,98 mln zł

59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi) - - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych) - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

59.14.Z (projekcję filmów lub nagrań wideo) - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

 59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych) - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

74.20.Z (działalność fotograficzna) - 11 517 / 23,96 mln zł

77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego) - 1 506 / 3,13 mln zł

79.90.A (Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych) - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

79.90.C (usługi rezerwacji hoteli, środków transportu) - brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów) - 2 268 / 4,72 mln zł

85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa) - 9 525 / 19,81 mln zł

85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod PKD dodany w Sejmie

86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie

85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

85.59. B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod PKD dodany w Sejmie

86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie

86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna) - 15 517 / 32,28 mln zł

86.90.D (działalność paramedyczna) - 2 933 / 6,10 mln zł

90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych) - kod PKD dodany w Sejmie

90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych) - kod PKD dodany w Sejmie

90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy), kod PKD dodany w Sejmie

91.02.Z (muzea), kod PKD dodany w Sejmie

93.11.Z (działalność obiektów sportowych) - 782 / 1,63 mln zł

93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej) - 2 164 / 4,50 mln zł

93.19.Z (pozostała działalność sportowa) - 2 572 / 5,35 mln zł

93.21.Z (działalność wesołych miasteczek) - 934 / 1,94 mln zł

96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej) - 4 258 / 8,86 mln zł

Rząd wyliczył, że postojowe tylko dla 20 kodów PKD będzie kosztował 304,5 miliona złotych. 

 

Ponadto osobom, które jako rodzaj przeważającej działalności, mają kod 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z przysługuje prawo do dodatkowego postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

 

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w wysokości 2 tys. złotych przez trzy miesiące.

Zgodnie z nowo dodanym art. 15 gga przedsiębiorcy, którzy co zasady nie zalegają z daninami do końca trzeciego kwartału 2019 roku, mogą się ubiegać dofinasowanie do wynagrodzenia w kwocie 2000 zł na pracownika z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. To oznacza, że 2 tys. zł przysługuje na zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy. Dofinansowanie przysługuje na okres 3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca złożenia wniosku. Dofinansowanie przekazywane jest w transzach miesięcznych i stanowi pomoc de minimis. 

 

Aby otrzymać wsparcie należy:

 

należało prowadzić działalności na dzień 30 września 2020 r. i w tym dniu i posiadać odpowiedni numeru kodu PKD jako dominującego na ten dzień.

mieć przychód uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu 2019 roku,

nie mieć przesłanek do upadłości, nie prowadzić postępowania restrukturyzacyjne lub likwidacyjnego.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników:

 

których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Wynagrodzenie to za III kwartał 2020 roku wynosi 5168,93 zł, a zatem jego trzykrotność to 15 506,79 zł zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

 

Wnioski można składać do 28lutego 2021 roku przez stronę www.praca.gov.pl - tak jak wnioski z art. 15 gg.

 

Jakie kody PKD kwalifikują do dofinansowania do wynagrodzeń:

 

47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)

47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych)

47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)

47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiska)

47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)

49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany)

56.10.A (restauracje)

56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)

56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering)

56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)

56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)

59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo art.)

59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi)

59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych)

59.14.Z (projekcja filmów)

59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych)

74.20.Z (działalność fotograficzna)

77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)

79.90.A (Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych)

82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)

85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa)

85.52.Z (pozaszkolna edukacja artystyczna)

85.53.Z (Pozaszkolna edukacja z zakresu nauki jazdy i pilotażu)

85.59.A (nauka języków obcych)

85.59.B (pozostała edukacja, gdzie indziej niesklasyfikowane)

86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego)

86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)

86.90.D (działalność paramedyczna)

90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych)

90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych)

90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych)

91.02.Z (działalność muzeów)

93.11.Z (działalność obiektów sportowych)

93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej)

93.19.Z (pozostała działalność sportowa)

93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)

93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia )

93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana)

96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich)

96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizycznej)

Przez okres dofinasowania pracodawca nie może z przyczyn niedotyczących pracownika wypowiedzieć mu umowy.

 

Mikropożyczka w wysokości 5 tys. zł

Niektórzy mikro, a więc zatrudniający do 9 osób, i mali przedsiębiorcy zatrudniający do 50 osób, będą mogli się starać o dotacje do wysokości 5 tys. zł. Pomoc ta ma kosztować budżet 865 milionów złotych, a otrzyma ją ponad 170 tys. przedsiębiorców. Dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności ma przyznawać starosta ze środków Funduszu Pracy. Będą się mogły starać o nie mikro i mali przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność na dzień 30 września 2020 roku, odnotowali w październiku lub listopadzie 2020 roku spadek obrotów o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu z października lub listopada 2019 roku.

 

Jakie kody PKD kwalifikują do mikropożyczki:

 

47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży) 

47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych) - kod PKD dodany w Sejmie

47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach)

47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach)

47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach)

 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany) - kod PKD dodany w Sejmie

56.10.A (restauracje) 

56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)

56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering) - kod PKD dodany w Sejmie

56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)

56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)

59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.) 

 59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi) - kod PKD dodany w Sejmie

59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych) - kod PKD dodany w Sejmie

59.14.Z (projekcja filmów) - kod PKD dodany w Sejmie

59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych) 

74.20.Z (działalność fotograficzna)

77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego)

79.90.C (usługi w zakresie rezerwacji) - kod PKD dodany w Sejmie

82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów) 

85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa, to m.in. indywidualni nauczyciele, trenerzy)

85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej, nauka gry na instrumentach, tańca, kursy fotograficzne), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

85.59. B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe), kod PKD dodany w Sejmie

86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany w Sejmie

86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna) 

86.90.D (działalność paramedyczna)

90.01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych) 

90.02.Z (wspomaganie przedstawień) 

90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza, np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy), kod PKD dodany w Sejmie

91.02.Z (muzea), kod PKD dodany w Sejmie

93.11.Z (działalność obiektów sportowych)

93.13.Z (działalność obiektów poprawy kondycji fizycznej, chodzi m.in.: o centra fitness)

93.19.Z (pozostała działalność sportowa) 

93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)

93.29.A (działalność pokojów zagadek) 

93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana)

93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa) - 4 160 / 9,70 mln zł

 96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich) - kod PKD dodany w Sejmie

96.04.Z (działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej) 

Dotacja nie będzie mogła być udzielona firmie, która zawiesiła działalność na dzień 30 września 2020 roku. 

 

Ponadto formy, które wykażą ponad 40 proc. spadek przychodów, zyskają 5 tys. zł dotacji. 

 

Tadeusz Kościński, minister finansów, podkreślał, że potrzebna jest chirurgiczna precyzja, żeby pomoc trafiała dokładnie tam, gdzie jest potrzebna. Zdaniem rządu zaś ze przygotowanych instrumentów skorzysta ok. 200 tys. przedsiębiorców i 372 tys. pracowników. Tyle, że wymienione PKD nie obejmują wszystkich przedsiębiorców dotkniętych skutkami Covid-19.  

 

Artykuł: Prawo.pl:

https://www.prawo.pl/biznes/zwolnienia-ze-skladek-zus-postojowe-tarcza-60-jakie-kody-pkd-dla,504072.html

 

Skontaktuj się z autorem tekstu: admin
Facebook
Google
Wykop
Zgłoś
Wyślij
Drukuj
Komentowanie dozwolone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników portalu.
AKTUALNOŚCI
WSZYSTKIE +
Zdjęcie ilustracyjne, źródło: www.pixabay.com
Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z g...
W dniu 17 lutego br. żołnierze 2 Lubelskiej Brygady OT odbyli ćwiczenia przeciwkryzysowe w rejonie Twierd...
Na zdjęciu Sławek z żoną Aleksandrą. Fot.ze strony Fb Szymona Machnowskiego za jego zgodą
Szymon Machnowski, żołnierz - kontroler ruchu lotniczego w 43 Bazie Lotnictwa Morskiego w Gdyni dla ...
W minionym roku Lubelski Urząd Wojewódzki w oparciu o opinie Instytutu Pamięci Narodowej – K...

KRONIKA
WSZYSTKIE +
KONTO UŻYTKOWNIKA
WIĘCEJ +

Login:

Hasło:OSTATNIE KOMENTARZE
WSZYSTKIE +
Fit&Fun
WSZYSTKIE
MIASTO DĘBLIN
WSZYSTKIE +
Gmina Kozienice
Zobacz więcej
DROBNE WYRÓŻNIONE
WSZYSTKIE +
WYDARZENIA-IMPREZY
OGŁOSZENIA DROBNE
WSZYSTKIE +
Poznaj Niesamowitą Wiedzę
Masz marzenia, ale nie wiesz jak je spełnić? Mam świetny materiał, który Ci w tym pomoże. Niesamowita wiedza, poznaj ją. Mate...
Szczegóły ogłoszenia

Asystent w Dziale Finansowym – praca zdalna.
Nasz klient to stabilne, ogólnopolskie przedsiębiorstwo. Zakres działalności pracodawcy obejmuje usługi logistyki magazynowej, d...
Szczegóły ogłoszenia

Rozwiazywania ich problemów (KREDYT OFERTA) 3%
Ma projektu ??? Pilnosc finansowa konieczna ??? ty Mam pragnienie i chcesz osiagnac? dajemy pozyczki Prywatne poczawszy od 10,...
Szczegóły ogłoszenia

Oferujemy kredyt dla wszystkich tych, którzy potrzebuja 3%
Dzien dobry, panie & pani. Jestem osoba, mieszka we Niemcy i I Ma bardzo wysoki kapital wiec szczególnie Wlochy, Szwajcaria, P...
Szczegóły ogłoszenia

Rozliczenia Holenderskie Rozliczenia Polskie PIT
Rozliczenia Podatku z Holandii i w Polsce, Odzyskaj zwrot podatku z zagranicy Holandia. Rozliczenia Holenderskie Rozliczenia...
Szczegóły ogłoszenia
NA GÓRĘ STRONY +
Podobne serwisy:
Kategorie:
Informacje:
Reklama:
Gazeta Dęblin24.eu to niezależne medium elektroniczne w Dęblinie - jako jedyni całodobowo informujemy o wydarzeniach w mieście i regionie. Dzięki rzetelności i szybkości w przekazywaniu informacji oraz przynależności do grupy medialnej każdego dnia odwiedza nas wiele tysięcy czytelników.

Kontakt z działem reklamy:
reklama@deblin24.eu lub 795-495-037
facebook